Informatie- en communicatietechnologie

Wij worden steeds meer overspoeld met informatie- en communicatietechnologieën. Het kan moeilijk zijn al deze overvloed aan informatie, die een werknemer in de loop van de dag kan overweldigen, te beheren. Dit kan zijn werklast aanzienlijk verhogen door zijn cognitieve en aandachtscapaciteiten aan te tasten, en gevolgen hebben voor zijn welzijn door meer stress en bezorgdheid.

Gevolgen van door ICT veroorzaakte informatie-overbelasting

Hoewel de opkomst van de ICT de communicatie aanzienlijk heeft vergemakkelijkt, heeft zij ook tot gevolg gehad dat het werktempo en de arbeidsintensiteit aanzienlijk zijn toegenomen (met name door een toename van het aantal overuren).

De ICT’s hebben immers de interne en externe eisen waaraan de werknemer zo snel mogelijk moet voldoen, doen toenemen. Maar zij hebben er ook toe geleid dat het werk in de sfeer van het privé-leven is gekomen.

technologie

In de tweede plaats heeft de overvloed aan informatie tot gevolg dat de werknemer wordt afgeleid en dat zijn taken worden onderbroken en versnipperd. Hij kan zich dan verliezen in de uit te voeren taken met een aanzienlijke overbelasting van het werk. Dit heeft ook tot gevolg dat een mogelijke cognitieve overbelasting de geestelijke gezondheid en de productiviteit van de werknemer aantast.

Bovendien kunnen ICT’s ook een negatieve invloed hebben op intermenselijke relaties en werkgroepen. Tenslotte zouden zij ook het gevoel van controle over de activiteit versterken, wat voor de werknemer een extra dosis stress zou betekenen.

ICT beheren

Het misbruik van ICT heeft schadelijke gevolgen voor de werknemer. Daarom is het belangrijk te leren hoe ze correct te beheren en te gebruiken.

Een eerste oplossing zou zijn een beperkt aantal communicatiekanalen te kiezen om het gebruik ervan te optimaliseren. De veelheid aan informatie die uit verschillende en meervoudige kanalen moet worden beheerd, vormt voor de werknemer een taak, waardoor zijn werklast toeneemt.

Ten tweede is essentieel de werknemers op te leiden in het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën. Een slecht gebruik, maar ook een gebrek aan kennis van deze technologieën is immers de bron van een duidelijke cognitieve overbelasting die schadelijk is voor het welzijn van de werknemers.

Informatie- en communicatietechnologie

Ten slotte kan het ook interessant zijn uw werknemers op te leiden in het juiste beheer en de efficiënte afhandeling van e-mails. Dit kan bevorderlijk zijn voor de organisatie van hun werk, waardoor zij hun werk gemakkelijker kunnen uitvoeren.